Regulamin

Text with title

Regulamin korzystania z serwisu Aktywni-plus.pl

 

§ 1 Zasady ogólne

Korzystanie z serwisu Aktywni-plus.pl określa poniższy regulamin, zwany dalej Regulaminem. Normuje on zasady i warunki korzystania z serwisu (zwanego dalej Serwisem), który jest zlokalizowany pod adresem URL https://aktywni-plus.pl.

Fabryka Idei Sp. z o.o. – właściciel i administrator Serwisu Aktywni-plus.pl: firma Fabryka Idei Sp. z o.o. z siedzibą: 50-502 Wrocław, ul. Hubska 96/100, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000356992, NIP: 897-17-62-372, REGON: 021262749.

Użytkownik to osoba fizyczna, spełniająca kryteria określone Regulaminem, korzystająca z usług świadczonych przez serwis https://aktywni-plus.pl.

Każdy może przeglądać zasoby Serwisu bez żadnych ograniczeń. Z chwilą publikacji lub przedruku artykułu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni akceptuje jego postanowienia oraz przede wszystkim zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Jeśli Użytkownik nie akceptuje poniższego Regulaminu, wówczas powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu.

§ 2 Zasady publikowania artykułów oraz ich przedruku

Publikując artykuł Użytkownik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do publikowanych materiałów, w tym przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanych zdjęć, skanów i publikacji tekstowych, a także posiada uprawienia do wykorzystywania znaków graficznych zamieszczanych na łamach Serwisu.

Publikując artykuł Użytkownik wyraża zgodę na przedruk artykułu (na zasadach wymienionych w tym regulaminie) na innych stronach wraz ze stopką autorską i aktywnymi odnośnikami.

Użytkownik, który nie jest autorem zamieszczanego artykułu, musi zamieścić o tym informacje w treści artykułu.

Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne z prawem a ich publikacja nie narusza praw Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów.

Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Fabryki Idei Sp. z o.o. w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.

Użytkownik poprzez zamieszczanie swoich materiałów i komentarzy wyraża zgodę na ich publikowanie na łamach Serwisu Aktywni-plus.pl.

Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Serwisu Aktywni-plus.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przez Użytkownika, przejmuje On na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

Artykuły powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem – najlepiej prawdziwym lub takim, które brzmi wiarygodnie. Dopuszcza się także podpisanie artykułu inicjałami, nazwą firmy lub pseudonimem. Musi to jednak być nazwa przemyślana, nieprzypadkowa. Artykuły podpisane wszelkimi niepoważnymi nazwiskami, adresami WWW, prześmiewczymi nazwami, itp nie będą publikowane.

Artykuł nie może zawierać treści (również odnośników do stron) sprzecznych z prawem, pornograficznych, hackerskich, obraźliwych, propagujących przemoc oraz innych podobnych treści. Artykuły nie mogą promować broni, narkotyków, nikotyny, alkoholu czy innych używek.

Artykuł nie może być natarczywą reklamą usług, towarów, produktów czy firm.

Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do nanoszenia drobnych zmian i korekty opublikowanych artykułów.

W Serwisie nie będą publikowane artykuły z dużą ilością błędów, niedbale napisane, słabe merytorycznie, co do których zachodzi podejrzenie, że autor nie ma do nich praw autorskich.

W Serwisie nie będą publikowane również artykuły, które nie mają związku z tematyką Serwisu, tj. zdrowiem i urodą.

W ramach korzystania z usług Serwisu, Fabryka Idei Sp. z o.o. nie wyraża Użytkownikowi zgody na:
– posługiwanie się treściami i materiałami bezprawnymi;
– posługiwanie się treściami obraźliwymi, obscenicznymi lub wulgarnymi, a także sprzecznymi z zasadami dobrego wychowania i współżycia społecznego;
– formułowanie nazwy użytkownika w taki sposób, że będzie ona w całości lub fragmentarycznie, choćby fonetycznie odnosiła się do wyrażeń o charakterze wulgarnym, obraźliwym, czy obscenicznym;
– formułowanie nazwy użytkownika w taki sposób, że będzie ona w całości lub fragmentarycznie, choćby fonetycznie odnosiła się do wyrażeń obrażających uczucia religijne;
– zamieszczania na stronach Serwisu jakichkolwiek materiałów o treści pornograficznej oraz jakichkolwiek informacji, służących do korzystania z tego typu materiałów;
– wykorzystywania danych osobowych i/lub wizerunku osób trzecich bez ich pisemnej zgody;
– publikowanie treści rozmów prywatnych i/lub korespondencji prywatnej bez zgody wszystkich uczestników tejże komunikacji;
– publikowanie treści ułatwiających lub instruujących działania sprzeczne z prawem polskim;
– używanie środków komunikacji elektronicznej w taki sposób, który prowadzi lub mógłby prowadzić do utraty stabilności pracy lub przeciążenia systemów teleinformatycznych zaangażowanych przy świadczeniu usług przez Serwis;
– upublicznianie materiałów, do których Fabryce Idei Sp. z o.o. przysługują majątkowe prawa autorskie.

Fabryka Idei Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę, do:
– zmiany (czasowej lub stałej) nieodpłatnych usług, świadczonych przez Fabrykę Idei Sp. z o.o. poprzez Serwis Aktywni-plus.pl;
– zawieszenia lub zaprzestania świadczenia nieodpłatnych usług świadczonych przez Fabrykę Idei Sp. z o.o. poprzez Serwis Aktywni-plus.pl;
– usuwania lub odmowy zamieszczania publikacji, których treści naruszają choć częściowo niniejszy Regulamin;
– Fabryka Idei Sp. z o.o. nie musi uzasadniać wprowadzania w/w zmian.

Fabryka Idei Sp. z o.o. zastrzega, iż koszty związane z dostępem do sieci Internet, jak i z posiadaniem, naprawą i konserwacją urządzeń pozwalających na korzystanie z przeglądarki internetowej oraz posiadaniem i zainstalowaniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług Serwisu Aktywni-plus.pl, leżą po stronie Użytkownika i w żaden sposób nie obciążają Fabryki Idei Sp. z o.o.

Każdy ma prawo kopiować i umieszczać artykuły z Serwisu na swoich stronach i w swoich publikacjach elektronicznych, a w szczególności w czasopismach elektronicznych (ezinach, newsletterach, biuletynach, magazynach i gazetkach rozsyłanych jako email) oraz w ebookach i publikacjach drukowanych.

Artykuł może zostać przedrukowany wyłącznie w całości, bez żadnych zmian, wraz z informacjami o autorze oraz z informacjami o źródle pochodzenia artykułu. Zezwala się jedynie poprawić ewentualne błędy językowe. Wszystkie odnośniki muszą pozostać aktywnymi odnośnikami. Zezwala się usunąć niedziałające odnośniki z pobieranego artykułu (jeżeli odnośniki nie działa lub wywołuje błąd).

Artykuł nie może zostać przedrukowany na stronach zawierających treści lub odnośniki do stron sprzecznych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc oraz innych podobnych treści.

Zabrania się pobierania treści artykułów w sposób automatyczny poprzez stworzone do tego celu aplikacje.

§ 3 Postanowienia końcowe

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i autentyczność publikowanych artykułów.

Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.

Akceptując regulamin Użytkownik zgadza się na otrzymywanie od Serwisu ofert handlowych oraz innych powiadomień.

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym Użytkowników – aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych Serwisu. Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.