Żyj bardziej! Portal dla ludzi dojrzałych

Dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnych powyżej 50 roku życia

Bezrobocie wśród osób powyżej 50 roku jest coraz poważniejszym problemem. Przez wiele lat pracowali oni w różnych branżach, budując swoje kariery i zdobywając doświadczenie zawodowe. Niestety, zmiany na rynku pracy, postęp technologiczny i inne czynniki sprawiają, że wielu z nich może mieć trudności ze znalezieniem nowego zatrudnienia po utracie pracy. Dlatego też istotne staje się wsparcie ze strony rządu i instytucji, które oferują różnego rodzaju programy i dofinansowanie dla osób 50+ w celu ułatwienia im powrotu na rynek pracy.

Analiza sytuacji na rynku pracy osób 50+

Bezrobocie wśród osób powyżej 50 roku życia stanowi coraz większy problem w wielu krajach na całym świecie. Według najnowszych danych statystycznych, odsetek bezrobotnych w tej grupie wiekowej stale rośnie. W niektórych regionach może on przekraczać średnią krajową, co sprawia, że osoby w wieku 50+ stanowią jedną z najbardziej narażonych grup na ryzyko utraty pracy.

Według raportu opublikowanego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 2020 roku1, odsetek bezrobotnych wśród osób powyżej 50 roku życia w krajach OECD wzrósł do średnio 6,7%, podczas gdy ogólna stopa bezrobocia wynosiła 5,4%. Dane te różnią się w zależności od regionu i kraju, ale ogólny trend wskazuje na wzrost bezrobocia w tej grupie wiekowej.

Istnieje wiele czynników, które mogą sprawić trudności osobom powyżej 50 roku życia w ponownym zatrudnieniu się po utracie pracy. Jednym z głównych czynników jest zmiana wymagań na rynku pracy, która często wymaga posiadania nowych umiejętności i kompetencji. Ponadto, występuje również problem dyskryminacji ze względu na wiek oraz obawy pracodawców dotyczące wydajności i elastyczności pracowników starszych. Wzrost oczekiwanej długości życia sprawia, że osoby w wieku 50+ mogą oczekiwać dłuższego czasu na emeryturę, co dodatkowo zwiększa konkurencję na rynku pracy.

Czynniki wpływające na trudności w ponownym zatrudnieniu2:

 1. Zmiana wymagań na rynku pracy – postęp technologiczny i zmiany w strukturze gospodarki wymagają od pracowników posiadania nowych umiejętności i kompetencji. Osoby w wieku 50+ mogą mieć trudności w dostosowaniu się do tych zmian.
 2. Dyskryminacja ze względu na wiek – pracodawcy mogą mieć uprzedzenia wobec pracowników starszych, uważając ich za mniej elastycznych lub mniej wydajnych niż młodsze pokolenia.
 3. Obawy pracodawców dotyczące wydajności – niektórzy pracodawcy mogą obawiać się, że osoby starsze będą mniej produktywne lub mniej zdolne do adaptacji do zmian w miejscu pracy.
 4. Wydłużający się czas oczekiwania na emeryturę – zmiany demograficzne, w tym wzrost oczekiwanej długości życia, mogą sprawić, że osoby w wieku 50+ będą pracować dłużej przed przejściem na emeryturę, co zwiększa konkurencję na rynku pracy.

Dofinansowanie wynagrodzenia jako forma wsparcia

Dofinansowanie wynagrodzenia to forma wsparcia finansowego oferowanego przez rząd lub instytucje publiczne pracodawcom, którzy zatrudniają osoby powyżej 50 roku życia. Jest to rodzaj subsydiów lub ulg finansowych, które mają na celu zachęcenie firm do zatrudniania pracowników z tej grupy wiekowej. Programy dofinansowania mogą obejmować refundacje części kosztów wynagrodzenia lub ulgi podatkowe dla pracodawców.

Korzyści dla pracodawców z zatrudniania osób 50+:

 • Dofinansowanie wynagrodzenia może znacząco zmniejszyć koszty zatrudnienia pracowników powyżej 50 roku życia, co sprawia, że są oni bardziej atrakcyjne dla pracodawców.
 • Pracownicy starsi często posiadają cenne doświadczenie zawodowe i umiejętności, które mogą przyczynić się do wzrostu wydajności i innowacyjności w firmie.
 • Zatrudnienie osób 50+ może zwiększyć różnorodność i wielopokoleniową dynamikę w miejscu pracy, co może przynieść korzyści w postaci lepszego zrozumienia potrzeb różnych grup pracowników oraz wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń.


Przykłady programów dofinansowania wynagrodzenia dla osób 50+ w Polsce:

 1. Program „Praca dla Seniora” – Urząd Pracy wspiera pracodawców, którzy zatrudniają osoby powyżej 50 roku życia poprzez udzielanie im refundacji części kosztów wynagrodzenia. Program ten ma na celu stymulowanie zatrudnienia wśród osób starszych i przeciwdziałanie ich wykluczeniu z rynku pracy.
 2. Subsydia z programu „Aktywizacja Seniorów” – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oferuje wsparcie finansowe dla firm, które zatrudniają osoby powyżej 50 roku życia. Subsydia te mogą obejmować refundację części kosztów wynagrodzenia lub inne formy ulg finansowych dla pracodawców.
 3. Europejski Fundusz Społeczny (ESF) – W ramach różnych projektów współfinansowanych przez ESF, organizacje non-profit oraz instytucje publiczne mogą otrzymać dofinansowanie na zatrudnianie osób 50+. Programy te mogą obejmować szkolenia zawodowe, praktyki zawodowe oraz wsparcie finansowe dla pracodawców.


Rynek pracy wymaga jednak dostosowanych do niego rozwiązań. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowuje nowy projekt ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (nr UC29), który zastąpi przestarzałą, obowiązującą od dwudziestu lat ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Obecna ustawa, nieadekwatna ze względu na przemiany rynkowe, nie spełnia już oczekiwań zarówno pracodawców, jak i osób szukających pracy. Nowe regulacje mają lepiej odpowiadać współczesnym potrzebom rynku pracy. Projekt ustawy wpisuje się również w założenia Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz realizuje część kamienia milowego nr A51G dla reformy o nazwie A4.1, dotyczącej efektywności instytucji rynku pracy. Oczekuje się, że projekt zostanie przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2024 roku.

Wsparcie dla seniorów na rynku pracy Projekt ustawy zawiera również przepisy wspierające zatrudnienie seniorów. Zaproponowana zostanie nowa forma wsparcia dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby w wieku 60 lat i więcej – w przypadku kobiet, oraz 65 lat i więcej – w przypadku mężczyzn. Przewidziane dofinansowanie może wynosić do 50% minimalnego wynagrodzenia, co obecnie oznaczałoby sumę do 2121 zł, a po drugiej połowie 2024 roku do 2150 zł miesięcznie. Pracodawcy będą mogli korzystać z tego wsparcia przez 24 miesiące, po czym zobowiązani będą do utrzymania zatrudnienia seniora przez kolejne 12 miesięcy.
Aby dostarczyć rzetelnych informacji na temat warunków i kryteriów uzyskania dofinansowania dla osób 50+ w Polsce, warto odnieść się do następujących źródeł:

 1. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS):
  • Oficjalna strona internetowa MRiPS zawiera informacje dotyczące programów wsparcia, dofinansowania oraz dokumenty legislacyjne związane z polityką zatrudnienia:
 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
  • Aktualna ustawa regulująca kwestie zatrudnienia w Polsce.
 3. Projekt Ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia (nr UC29):
  • Projekt ustawy opracowywany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, który ma zastąpić obowiązującą ustawę.
 4. Programy i inicjatywy regionalnych urzędów pracy:
  • Poszczególne urzędy pracy mają swoje regionalne programy wspierające zatrudnienie seniorów.
 5. Europejski Fundusz Społeczny (EFS):
  • Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej także oferują wsparcie dla osób 50+.
 6. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO):
  • Dofinansowanie dla seniorów i inne programy wspierające zatrudnienie osób 50+ są częścią realizacji KPO.

Dopłata do zatrudnienia pracowników 50 plus – warunki

Program dofinansowania wynagrodzeń dla pracowników 50+ w Polsce jest skierowany do pracodawców zatrudniających bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej, którzy zostali skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy. Istotne jest, że osoba bezrobotna musi być sklasyfikowana do II profilu pomocy, co jest ustalane tuż po jej rejestracji w urzędzie pracy.

Aby otrzymać dofinansowanie, pracodawca musi spełniać określone warunki, takie jak brak zaległości w wypłatach wynagrodzeń czy opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także musi nie być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu lub naruszenie przepisów prawa pracy w ostatnich dwóch latach. Ponadto, nie może znajdować się w stanie upadłości lub likwidacji.

Dofinansowanie wynosi do 50% minimalnego wynagrodzenia i jest przyznawane na:

 • 12 miesięcy dla osób w wieku 50-60 lat,
 • 24 miesiące dla osób, które ukończyły 60 lat.

Po zakończeniu okresu dofinansowania, pracodawca ma obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika na kolejne:

 • 6 miesięcy, jeśli dofinansowanie wynosiło 12 miesięcy,
 • 12 miesięcy, jeśli dofinansowanie wynosiło 24 miesiące.

Nieprzestrzeganie tych warunków może skutkować koniecznością zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami.

Szczegółowe informacje na temat procesu aplikacji i dodatkowych wymagań można znaleźć na stronach odpowiednich urzędów pracy.

Źródło: Raport Komisji Europejskiej „Zatrudnienie w Europie” (2020)

 1. OECD (2020), „Ageing and Employment Policies: Working Better with Age” ↩︎
 2. Raport Komisji Europejskiej „Zatrudnienie w Europie” (2020) ↩︎

Komentarze są zamknięte, ale 1 | Trackbacks i Pingbacks są otwarte.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i zewnętrzne skrypty, aby zwiększyć wygodę korzystania z niej. Kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Akceptuję Czytaj więcej