Żyj bardziej! Portal dla ludzi dojrzałych

Licencje

Zasady udzielania licencji do materiałów redakcyjnych portalu aktywni-plus.pl

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszych Zasadach stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć, jak następuje:

1. „Regulamin”/„Zasady” – niniejsze zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych portalu należącego do Fabryka Idei Sp. z o.o.

2. „Fabryka Idei „/„Licencjodawca” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hubska 96/100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000356992, numer NIP 897-176-23-72, Regon 021262749, właściciel portalu internetowego aktywni-plus.pl

3. „Portal” – portal internetowy prowadzony przez Fabrykę Idei Sp. z o.o. pod aktualnym adresem URL https://aktywni-plus.pl oraz pod adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL oraz każdym, który go zastąpi;

4. „Licencjobiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na zasadach określonych w Zasadach;

5. „Materiały Redakcyjne”– artykuły, zdjęcia, grafiki, materiały video pochodzące z Portalu, teksty, do których prawa przysługują Fabryce Idei Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji na warunkach określonych w Zasadach;

6. „Opłata licencyjna” – przygotowana przez Licencjodawcę wycena kosztu licencji oparta w szczególności o długość tekstu, liczbę pól eksploatacji, nakład), średnią miesięczna liczbę wizyt (w przypadku zamieszczenia na stronach internetowych).

§ 2. Postanowienia Ogólne

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest ustalenie zasad i warunków udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych.

2. Materiały Redakcyjne podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

3. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę jakichkolwiek praw do Materiałów Redakcyjnych. Licencjobiorca może korzystać z Materiałów Redakcyjnych wyłącznie w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie, odpowiednio do rodzaju nabytej licencji.

4. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych osobom trzecim.

5. Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania, bez zgody Licencjodawcy, jakichkolwiek zmian w Materiale Redakcyjnym, w tym dokonywania skrótów, zmian tytułu lub śródtytułów.

6. Korzystając z Materiału Redakcyjnego Licencjobiorca jest zobowiązany do oznaczania źródła pochodzenia Materiału Redakcyjnego oraz jego autorstwa zgodnie z informacją przekazaną przez Fabrykę Idei Sp. z o.o., a w razie nieprzekazania takiej informacji zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom prawa dopuszczającym korzystanie z utworów w ramach dozwolonego użytku.

§ 3. Rodzaje licencji

1. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na prowadzonych przez siebie stronach internetowych uprawniony jest do:

a) wprowadzenia kopii Materiału Redakcyjnego do pamięci komputera,

b) wytworzenia cyfrowych kopii Materiału Redakcyjnego,

c) publicznego udostępniania Materiału Redakcyjnego, w okresie przewidzianym w licencji na swoich stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie prze siebie wybranym.

2. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w sieci wewnętrznej (Intranet), uprawniony jest do:

a) zwielokrotnienia techniką cyfrową Materiału Redakcyjnego

b) udostępniania Materiału Redakcyjnego w zamkniętej wewnętrznej sieci Intranet, dostępnej dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z Licencjobiorcą.

3. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie Materiału Redakcyjnego w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie lub innej formie wydawniczej, uprawniony jest do zwielokrotnienia Materiału Redakcyjnego techniką drukarską i jednorazowego wprowadzenia do obrotu wytworzonych egzemplarzy Materiału Redakcyjnego.

4. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z Materiału Redakcyjnego na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej, uprawniony jest do zwielokrotnienia techniką cyfrową Materiału Redakcyjnego i udostępniania Materiału Redakcyjnego osobom zatrudnionym u Licencjobiorcy, wyłącznie w celu określonym w umowie licencji, o której mowa w § 4 ust. 5.

§ 4. Procedura udzielania licencji na korzystanie z Materiałów Redakcyjnych

1. Korzystanie z Materiałów Redakcyjnych na warunkach określonych niniejszym Regulaminem wymaga nabycia licencji oraz zapłaty wynagrodzenia – opłata licencyjna. Nabycie licencji następuje w drodze poniższej procedury i kończy się podpisaniem umowy licencji.

2. W celu nabycia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego podmiot zainteresowany nabyciem licencji wysyła Fabryce Idei  zapytanie e-mailem na adres  redakcja@aktywni-plus.pl, w którym określa co najmniej cel lub sposób wykorzystania, przewidywaną liczbę odbiorców, okres lub datę publikacji lub innego wykorzystania.

3. Fabryka Idei zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego w przypadku, kiedy autor Materiału Redakcyjnego lub z jego upoważnienia Fabryka Idei, wykonując autorskie prawo osobiste w postaci nadzoru nad sposobem korzystania z Materiału Redakcyjnego podejmie w danym przypadku decyzję o nieudzieleniu licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego.

4. Udzielenie licencji na korzystanie z Materiału Redakcyjnego następuje na podstawie umowy licencji. Umowa określa co najmniej: rodzaj i okres licencji, adres stron internetowych, na których Materiał Redakcyjny będzie rozpowszechniany lub tytuł dziennika lub czasopisma, w którym zostanie zamieszczony, a nadto inne elementy wymagane ze względu na cel, w jakim Materiał Redakcyjny będzie wykorzystywany.

 § 5. Postanowienia końcowe

1. Licencjodawca ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania na stronach Portalu, chyba że Fabryka Idei określi inny termin ich wejścia w życie, nie wcześniejszy jednak niż dzień publikacji na stronach Portalu.

2. Niniejsze Zasady udzielania licencji do Materiałów Redakcyjnych serwisu aktywni-plus.pl wchodzą w życie z dniem 01.06.2021 roku.

UMOWA LICENCYJNA

 na korzystanie z materiałów redakcyjnych wydawcy umieszczonych w portalu internetowym aktywni-plus.pl

udzielona przez:

 Fabryka Idei Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-502), ul. Hubska 96/100, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu , VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000356992, numer NIP 897-176-23-72, w oparciu o „Zasady udzielania licencji do artykułów serwisu aktywni-plus.pl” („Zasady”) 

zwana dalej „Wydawcą

[do wpisania dane rejestrowe przedsiębiorcy lub osobowe osób fizycznych]

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwana dalej  „Licencjobiorcą”  

„Wydawca” i „Licencjobiorca” zwane są w dalszej części umowy „Stroną” lub „Stronami”

§ 1

Wydawca udziela Licencjobiorcy z chwilą zapłaty wynagrodzenia licencji niewyłącznej:

(i) do artykułu ……………………………………………………………………………………….. („Utwór”);

(ii) Licencja zostaje udzielona na czas określony, na okres …………. , licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Przedłużenie czasu trwania licencji wymaga zgodnych oświadczeń stron złożonych przed wygaśnięciem umowy. Każda ze stron może uzależnić przedłużenie licencji od modyfikacji jej warunków.

(iii) w celu ………………………………………………………………………………………..na polach eksploatacji określonych w Zasadach.

§ 2

1. Wydawca oświadcza, że:

            •          przysługują mu nieograniczone i wyłączne prawa autorskie do Utworu (osobiste i majątkowe), w tym prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do Utworu,

            •          może rozporządzać prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy,

            •          korzystanie z Utworu nie narusza (oraz nie będzie naruszać) majątkowych i osobistych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich,

            •          Utwór został przez niego wykonany osobiście i nie jest opracowaniem, przeróbką lub adaptacją cudzego Utworu,

2. W razie skierowania przeciwko Licencjobiorcy roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia przysługujących im praw autorskich – w wyniku korzystania przez Licencjobiorcę z utworu w zakresie określonym przez niniejszą Umowę – Licencjobiorca zawiadomi o tym fakcie niezwłocznie Wydawcę, który zobowiązuje się do przejęcia powyższych roszczeń.

§ 3

1. Licencjobiorca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

2. Udzielenie przez Licencjobiorcę sublicencji wymaga uprzedniej zgody Wydawcy, wyrażonej na piśmie.

§ 4

1. Z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z Utworu Wydawca otrzyma jednorazowe wynagrodzenie w wysokości ………………………….zł. brutto (słownie:………………………………………………………………………………….) płatne w terminie wskazanym na fakturze, przelewem na wskazany na fakturze rachunek bankowy, przy czym za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego Wydawcy kwotą wynagrodzenia.

2. Licencjobiorca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, i jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT oraz posiada NIP ………………

§ 5

1. Umowa nie może zostać rozwiązana jednostronnie przez żadną ze Stron przed upływem terminu, na który została zawarta.

2. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu, na który została zawarta, tylko za zgodnym oświadczeniem woli obu Stron, po uprzednim ustaleniu terminu rozwiązania Umowy, nie krótszym niż miesiąc od dnia złożenia przez Strony zgodnych oświadczeń woli.

§ 6

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz kodeksu cywilnego.

2. Licencja udzielona jest zgodnie z „Zasadami”. Licencjobiorca oświadcza, że zapoznał się z tymi Zasadami.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy na siedzibę Wydawcy.

5. Umowę sporządzono w ……….. jednobrzmiących egzemplarzach, po ………….. dla każdej ze stron.

Wydawca:

_______________________

    nazwisko, imię i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji   

Pieczęć firmowa:

        

_______________________

Licencjobiorca:

_______________________

nazwisko, imię i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji

Pieczęć firmowa:

        

_______________________

      

                                                                                                        

                                                                                                          

Ta strona wykorzystuje pliki cookie i zewnętrzne skrypty, aby zwiększyć wygodę korzystania z niej. Kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę. Akceptuję Czytaj więcej